Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכות שווי חברות, עסקים ופרויקטים

  • התמחות עומק וניסיון רב וארוך שנים בביצוע מגוון הערכות שווי כלכליות לחברות, לעסקים ולפרויקטים,
  • יישום מתודולוגיות מקצועיות וסדורות העומדת בבסיס הערכות השווי,
  • שימוש במגוון גישות לביצוע הערכות שווי – היוון תזרימי מזומנים (DCF), מכפיל, רווח מייצג, גישת העלויות ועוד (מאמרים ומצגות של משרדינו בתחום הערכות שווי),
  • הערכות השווי שבוצעו במשרדנו כוללות את מגוון תחומי המשק – מסחר, שירותים, תעשיה, כספים, הייטק, חקלאות, ועוד.
  • הערכת השווי נעשית בהתבסס על מערכות מידע אובייקטיביות, בהתייחס לסביבה העסקית בה פועלת החברה, מבנה השוק והתחרות העומדים בפניה, מבנה הפעילות הארגוני והתפעולי של החברה, תוך ניתוח יתרונותיה וחסרונותיה של החברה יחסית לסביבה העסקית בה היא פעילה ועוד.
  • הערכות שווי הנעשות במשרדנו משמשות גם לדיווח חשבונאי, לצרכי מס, לצרכי עמידה בתקנים שונים כגון IFRS, לצרכי קביעת ערך מוניטין, יישוב מחלוקות בין בעלי מניות, רכישת חברות, מיזוגים והנפקות, עסקאות עם משקיעים וייצוג משקיעים, אומדן החזקות בחברות ועוד,
  • הערכות השווי מוגשות במתכונת ייצוגית, סדורה ומפורטת, ראויה להצגה בפני צדדים שלישיים, לרבות גופים פורמליים ומערכות בתי המשפט,
  • תחומי שווי ייחודיים כגון אומדן שווי קניין רוחני, שווי אופציות ככלל לרבות אופציות לעובדים, תמחור הון וקביעת שיעורי היוון למגוון תחומים ייחודיים כגון לשווי פיצויים לרבות בתחומי ביטוח,
  • הערכות השווי הנעשות במשרדנו סיפקו בסיס לביצוע מוצלח של עסקאות, המניבות את השווי הראוי לעסקה ללקוחותינו,
  • בתחום הערכות השווי נכלל נושא ייצוג וליווי משקיעים – הכנת תיקי משקיעים למגוון חברות ופרויקטים וליווי הליכי גיוס הון,

דוגמאות למגוון הערכות שווי כלכליות לחברות, לעסקים ולפרויקטים

למאמרים ומצגות של משרדינו בתחום הערכות שווי