Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכת שווי חברה פרטית

כאשר חברה פרטית עומדת בפני החלטה עסקית חשובה, כגון מכירה מלאה או חלקית, השקעה בחברה, הנפקה וכד', היא לרוב תידרש לביצוע הערכת שווי חברה פרטית , כדי לנתח ולהעריך נכונה את כדאיות העסקה בפניה היא עומדת, לחלק את הזכויות בחברה נכון בין הגורמים המעורבים, באופן הוגן המשקף נאמנה את הזכויות המגיעות לכל צד, או כדי לתכנן נכון יותר את המהלכים הרצויים להתפתחות העתידית.  הערכת שווי של חברה פרטית שונה מהערכת חברה ציבורית או תאגיד למשל, שכן אלו דורשים התייחסות לפרמטרים ולמאפיינים ייחודיים לחברה פרטית, בשונה מהערכת שווי בחברה ציבורית ותאגיד מחד ובשונה מהערכת שווי בעסק פרטי מאידך.

במקרה זה, ניתן גם להתייחס לבסיס נתונים הכולל לא רק נתוני הכנסות והוצאות, כמקובל בעסקים פרטיים,  אלא גם נתונים מאזניים שאינם קיימים בעסקים פרטיים. אפשרות זו מסייעת לשיפור תוצאת הערכת שווי החברה הפרטית, שכן ההסתייעות במכלול נתונים מאזניים, משפרת את היכולת לבחון את היתרות לנקודת הזמן אליה מתייחסת הערכת השווי, אפשרות שאינה קיימת בהערכת שווי של עסק פרטי.

הערכת שווי חברה פרטית בפועל

כדי להעריך את שוויה של חברה פרטית יש להגדיר את תהליך הערכת השווי בצורה מובנית הכוללת אפיון החברה ופעילותה, אפיון ביצועי העבר של החברה (באם זו אינה חברה בהקמה, ללא עבר), על בסיס נתוניה הכספיים, אפיון המתודולוגיה להערכת שווי החברה הפרטית, המבוססת לרוב הן על נתוני העבר הידועים ועל תחזיות לעתיד, יישום המתודולוגיה, קביעת השווי בהתבסס על המתודולוגיה שהוגדרה, עריכת מבחני תקפות לממצאים במטרה לבחון את רגישות השווי לשינויים בפרמטרים עיקריים.

בבחירת מעריך שווי יש לבחון את היקף הניסיון והרקע המקצועי שלו בהכנת הערכות שווי לחברות פרטיות. קביעה ויישום המתודולוגיה בהערכות שווי הינו עיקר המהות המקצועית בביצוע הערכות שווי, המאפשר קביעת המודל המתאים, להערכת שווי מדויקת ומתאימה לנסיבות העניין. הערכת שווי נכונה למועד הכנתה או בסמוך לכך, שכן שינויים החלים בחברה, בענף  וכד' משליכים על שינוי שווי החברה.

לתכנן את העתיד טוב יותר

בניהול חברה גדולה כמו גם עסק קטן, חשוב לתכנן את העתיד באופן שוטף ועדכני, לאתר כיוונים לצמיחה ולעשות בהם שימוש. לכן הערכת שווי חברה פרטית חשובה לשיפור תהליך הצמיחה, שכן היא מציגה מסקנות בעלות השלכה להמשך הפיתוח העסקי, כגון החלטות השקעה מסוגים שונים (בתשתיות, בכוח אדם וכד'), האם להמשיך ולהפעיל חברה מפסידה או לשאוף למכירתה, האם להתמזג עם חברה אחרת? שאלות אלו ואחרות יקבלו מענה בין היתר באמצעות הערכת שווי חברה.

כשחברה עומדת בפני החלטה עסקית חשובה, חלילה בפני פירוק או שעברה כברת דרך, ירצו הבעלים לבצע הערכת שווי חברה פרטית בכדי להבין את כדאיות העסקאות השונות, לחלק את הרווחים באופן הוגן או לתכנן את העתיד בצורה נכונה ומדויקת יותר. הערכת שווי של חברה פרטית שונה מהערכת חברה ציבורית או תאגיד למשל, שכן אלו דורשים התייחסות לפרמטרים נוספים שאין בהם צורך בהערכת חברה פרטית.

כאן, דרושים מודלים מיוחדים להערכת שווי, במטרה להגיע לתוצאה ריאלית ככל האפשר, שכן מדובר בהערכה בלבד ולא במדע מדויק. אצל חברת אורי דהן ושות' תקבלו את היחס האישי והמקצועי ליצירת הערכת שווי מהימנה והגיונית, תוך שיתוף מלא שלכם בכל שלב, מסקנה וצעד בתהליך.

הערכת שווי חברה פרטית בפועל

בכדי להעריך את שוויה של חברה פרטית עליה להגדיר את מטרת הערכת השווי. הסיבה לכך היא שביצוע הערכת שווי חברה פרטית תשתנה בהתאם למטרה; מבחינת מודלים, גישות, שאלות, ומחקר כמובן. לאחר שמבינים מהי המטרה יש לגשת למומחה להערכות שווי, לוודא קודם כל מהו הניסיון שלו בהמצאת הערכות שווי לחברות פרטיות ועל אחת כמה וכמה, לחברות שעוסקות בתחום שלכם.

על פי מטרות אלו, ייקבע המודל המתאים שאמור בסופו של דבר להציג הערכת שווי מדויקת ככל האפשר. זכרו שהערכת שווי תהיה תקפה לזמן קצר יחסית, שכן החברה עוברת שינויים ללא הרף – על כן, מדובר בהערכת שווי המבוססת על נתונים עד לרגע המצאתה בלבד.

לתכנן את העתיד טוב יותר

כשמנהלים – בין אם מדובר על ניהול חברה גדולה או עסק קטן, חשוב לתכנן את העתיד באופן שוטף, לחפש כיוונים לצמיחה ולהשתמש בהם. כך, הערכת שווי חברה פרטית הינה קריטית לתהליך הצמיחה המדובר, שכן היא מציגה מסקנות חשובות שיכולות לקבוע גורלות; האם כדאי לחתום על העסקה שהתגלגלה אליכם, האם כדאי לפרק את החברה, האם כדאי להתמזג עם חברה אחרת? על כל השאלות האלו, תקבלו מענה אצל אורי דהן ושות' העוסקים בהערכות שווי מזה למעלה מ-20 שנה, כשבאמתחתם הצלחות רבות מול המערכת.