Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

הערכת שווי

הערכת שווי חברה, עסק, מיזם, פרויקט וכד', נעשית באמצעות תהליך מוסדר של הערכת שווי. בתהליך זה נקבע שווי הזכות על הבעלות בעסק, הזכות לרווחים, שווי ניירות ערך של העסק או שווי כל נכס אחר קשור.

את הערכות השווי מבצעים בעיקר עבור תאגידים, חברות ופרטיים, אך גם למטרות הערכת שווי מיזם עסקי טרום הפיכתו לתאגיד. הערכת השווי מתבצעת לפני קבלת החלטות עסקיות מהותיות (השקעה, רכישה, מכירה וכד'), חלוקת רכוש, מיסוי, צרכי דיווח חשבונאי ועוד. את מסמך הערכת השווי מבצעים אנשי מקצוע המתמחים בנושא זה ובקיאים בתחומי החשבונאות והכלכלה, בהיבטים משפטיים, עסקיים, שיווקיים ועוד.

הערכת שווי מתחילה בבחינת הסביבה העסקית

תהליך ביצוע הערכת שווי דורש בחינה מעמיקה של סביבת העסק, ניתוח ואפיון מידע ונתונים פיננסיים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של העסק, דוחות פנימיים כגון מאזני בוחן, ודוחות אחרים. התהליך כולל בחינת היחסים הפיננסיים במאזן ובדוח הרווח וההפסד, המפרטים את מידת יעילות פעילותו של העסק, רמת הנזילות, הרווחיות, המינוף ועוד.

כדי להגיע למסקנות איכותיות ככל הניתן, המשקפות נכונה את שווי העסק, יש לאסוף כמה שיותר נתונים רלוונטיים לפעילות העסק או החברה בשוק ואף נתונים הקשורים למתחרים.  זאת כדי ליצור תשתית אפיון פיננסי מתאימה לביצוע הערכת השווי, המאפשרת השוואה ובחינה יסודית של מצב העסק או החברה. זאת הן בהשוואת נתוני העסק על ציר הזמן  והן לעומת הענף והמתחרים.

בהערכות שווי נעשות במספר גישות הכוללות את גישת המכפיל, גישת השווי הנכסי, גישת היוון תזרים מזומנים ועוד. גישת היוון תזרים המזומנים הינה הגישה השלטת והיא משמשת במרבית הערכות השווי. על-פי גישה זו נגזר שווי החברה מהערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי בתקופה מוגדרת בתוספת הערך הנוכחי של החברה או הפרויקט בתום תקופת הבדיקה.

עידון מסוים לגישה זו מתקבל באמצעות היוון תזרים המזומנים החופשי שאיננו ממונף באמצעות הלוואות כאשר עודף החוב על המזומן מופחת מהשווי (עודף מזומן על חוב מתווסף לשווי). הנושאים המרכזיים בשיטה זו נוגעים לקביעת שיעור ההיוון ולהנחות הבסיס עליהן נשען התזרים. גישת השווי הנכסי מתאימה לעסקים או חברות בהם מתקיימת סטגנציה בפעילות העסקית, כגון חברות נדלן מניב.

גישת המכפיל לוקה בחסר ממספר סיבות (נתונים בעלי אופי שונה, אי מתן ביטוי לצמיחה ולאפיון פיננסי מפורט ועוד). ניתן ליישם מספר גישות במקביל.

על המסמך לשקף את פעילות החברה ככל האפשר

הערכת שווי אינה מדע מדויק והיא נעשית על סמך נתונים ידועים מחד ותחזיות מאידך. מטרת ההערכה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן נתון, על כן ההערכה שלהלן נכונה בסמוך למועד כתיבתה ולא בטווח של זמן ממועד זה. הסיבות לכך מגוונות והן כוללות בין היתר תנודות ושינויים אותן חווה החברה או העסק, שינויים ענפיים, שינוי מבנה הפעילות הפיננסי של החברה ועוד.

המסמך חייב לשקף באופן הוגן וסביר את שווי פעילות החברה, עד למועד העריכה שלו. הוא ישקף סקירת שוק, תחזיות כלכליות, הנחות יסוד ומכלול פרטים ומידע רלוונטי אחר.

הערכת שווי חברה, עסק, מיזם, פרויקט וכד', נעשית באמצעות תהליך מוסדר של הערכת שווי. בתהליך זה נקבע שווי הזכות על הבעלות בעסק, הזכות לרווחים, שווי ניירות ערך של העסק או שווי כל נכס אחר קשור.

את הערכות השווי מבצעים בעיקר עבור תאגידים, חברות ופרטיים, אך גם למטרות הערכת שווי מיזם עסקי טרום הפיכתו לתאגיד. הערכת השווי מתבצעת לפני קבלת החלטות עסקיות מהותיות (השקעה, רכישה, מכירה וכד'), חלוקת רכוש, מיסוי, צרכי דיווח חשבונאי ועוד. את מסמך הערכת השווי מבצעים אנשי מקצוע המתמחים בנושא זה ובקיאים בתחומי החשבונאות והכלכלה, בהיבטים משפטיים, עסקיים, שיווקיים ועוד.

"אורי דהן ושות', ייעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון" הינו משרד ייעוץ כלכלי אשר עוסק בהערכות שווי מזה כ- 25 שנה ורכש התמחות עומק רחבה ומגוונת, כמפורט להלן:

  • למשרד התמחות עומק וניסיון רב וארוך שנים בביצוע מגוון הערכות שווי כלכליות לחברות, לעסקים ולפרויקטים (דוגמאות למגוון הערכות שווי כלכליות לחברות, לעסקים ולפרויקטים).
  • ידע וניסיון רחבים ביישום מתודולוגיות מקצועיות וסדורות העומדת בבסיס הערכות השווי.
  • שימוש במגוון גישות לביצוע הערכות שווי – היוון תזרימי מזומנים (DCF), מכפיל, רווח מייצג, גישת העלויות ועוד (מאמרים ומצגות של משרדינו בתחום הערכות שווי).
  • הערכות השווי שבוצעו במשרדנו כוללות את מגוון תחומי המשק – מסחר, שירותים, תעשיה, כספים, הייטק, חקלאות, ועוד.
  • הערכת השווי נעשית בהתבסס על מערכות מידע אובייקטיביות, בהתייחס לסביבה העסקית בה פועלת החברה, מבנה השוק והתחרות העומדים בפניה, מבנה הפעילות הארגוני והתפעולי של החברה, תוך ניתוח יתרונותיה וחסרונותיה של החברה יחסית לסביבה העסקית בה היא פעילה ועוד.
  • הערכות שווי הנעשות במשרדנו משמשות גם לדיווח חשבונאי, לצרכי מס, לצרכי עמידה בתקנים שונים כגון IFRS, לצרכי קביעת ערך מוניטין, יישוב מחלוקות בין בעלי מניות, רכישת חברות, מיזוגים והנפקות, עסקאות עם משקיעים וייצוג משקיעים, אומדן החזקות בחברות ועוד,
  • הערכות השווי מוגשות במתכונת ייצוגית, סדורה ומפורטת, ראויה להצגה בפני צדדים שלישיים, לרבות גופים פורמליים ומערכות בתי המשפט,
  • תחומי שווי ייחודיים כגון אומדן שווי קניין רוחני, שווי אופציות ככלל לרבות אופציות לעובדים, תמחור הון וקביעת שיעורי היוון למגוון תחומים ייחודיים כגון לשווי פיצויים לרבות בתחומי ביטוח,
  • הערכות השווי הנעשות במשרדנו סיפקו בסיס לביצוע מוצלח של עסקאות, המניבות את השווי הראוי לעסקה ללקוחותינו,
  • בתחום הערכות השווי נכלל נושא ייצוג וליווי משקיעים – הכנת תיקי משקיעים למגוון חברות ופרויקטים וליווי הליכי גיוס הון.

הערכת שווי מתחילה בבחינת הסביבה העסקית

תהליך ביצוע הערכת שווי דורש בחינה מעמיקה של סביבת העסק, ניתוח ואפיון מידע ונתונים פיננסיים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של העסק, דוחות פנימיים כגון מאזני בוחן, ודוחות אחרים. התהליך כולל בחינת היחסים הפיננסיים במאזן ובדוח הרווח וההפסד, המפרטים את מידת יעילות פעילותו של העסק, רמת הנזילות, הרווחיות, המינוף ועוד.

כדי להגיע למסקנות איכותיות ככל הניתן, המשקפות נכונה את שווי העסק, יש לאסוף כמה שיותר נתונים רלוונטיים לפעילות העסק או החברה בשוק ואף נתונים הקשורים למתחרים.  זאת כדי ליצור תשתית אפיון פיננסי מתאימה לביצוע הערכת השווי, המאפשרת השוואה ובחינה יסודית של מצב העסק או החברה. זאת הן בהשוואת נתוני העסק על ציר הזמן  והן לעומת הענף והמתחרים.

בהערכות שווי נעשות במספר גישות הכוללות את גישת המכפיל, גישת השווי הנכסי, גישת היוון תזרים מזומנים ועוד. גישת היוון תזרים המזומנים הינה הגישה השלטת והיא משמשת במרבית הערכות השווי. על-פי גישה זו נגזר שווי החברה מהערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי בתקופה מוגדרת בתוספת הערך הנוכחי של החברה או הפרויקט בתום תקופת הבדיקה.

עידון מסוים לגישה זו מתקבל באמצעות היוון תזרים המזומנים החופשי שאיננו ממונף באמצעות הלוואות כאשר עודף החוב על המזומן מופחת מהשווי (עודף מזומן על חוב מתווסף לשווי). הנושאים המרכזיים בשיטה זו נוגעים לקביעת שיעור ההיוון ולהנחות הבסיס עליהן נשען התזרים.

גישת השווי הנכסי מתאימה לעסקים או חברות בהם מתקיימת סטגנציה בפעילות העסקית, כגון חברות נדלן מניב. גישת המכפיל לוקה בחסר ממספר סיבות (נתונים בעלי אופי שונה, אי מתן ביטוי לצמיחה ולאפיון פיננסי מפורט ועוד). ניתן ליישם מספר גישות במקביל.

על המסמך לשקף את פעילות החברה ככל האפשר

הערכת שווי אינה מדע מדויק והיא נעשית על סמך נתונים ידועים מחד ותחזיות מאידך. מטרת ההערכה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן נתון, על כן ההערכה שלהלן נכונה בסמוך למועד כתיבתה ולא בטווח של זמן ממועד זה. הסיבות לכך מגוונות והן כוללות בין היתר תנודות ושינויים אותן חווה החברה או העסק, שינויים ענפיים, שינוי מבנה הפעילות הפיננסי של החברה ועוד.

המסמך חייב לשקף באופן הוגן וסביר את שווי פעילות החברה, עד למועד העריכה שלו. הוא ישקף סקירת שוק, תחזיות כלכליות, הנחות יסוד ומכלול פרטים ומידע רלוונטי אחר. "אורי דהן ושות', ייעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון" מבצעים את תהליך הערכת השווי באופן שיטתי ומעמיק, כדי ליצור מסמך הערכת השווי אמין ומקצועי, עליו ניתן להגן מקצועית ולאפשר לו לעבור בקרה של גורמים שונים.

כיצד אפשר לקבוע את שוויו של עסק מסוים? באמצעות תהליך של הערכת שווי כמובן. ניתן לקבוע את הזכות על בעלות עסק, ניירות ערך או כל נכס אחר. את הערכות השווי מבצעים בדרך כלל תאגידים, חברות ופרטיים לפני החלטות עסקיות גדולות, חלוקת רכוש, מיסוי, צרכי דיווח חשבונאי ועוד. את המסמך המדובר ניתן להנפיק בעזרתם של מקצוענים שמכירים היטב את עולם החשבונאות והכלכלה, ובמקביל גם את עולם המשפט. אורי דהן ושות' הינו משרד יועצים כלכליים המתמחה ביצירת הערכות שווי מפורטות ומדויקות ככל האפשר, להסקת מסקנות נכונה שתאפשר לכל עסק ואדם לתכנן את עתידו.

הערכת שווי מתחילה בבחינת הסביבה העסקית

הערכת שווי דורשת בחינה מעמיקה של סביבת העסק, כולל נתונים פיננסיים מתוך דו"חות רשמיים ומבוקרים. בנוסף לכך, יבחנו המקצוענים את היחסים הפיננסיים במאזן וכן את דו"ח הרווח וההפסד המפרטים את מידת יעילות פעילותו של העסק, רמת הנזילות, הרווחיות, המינוף ועוד. כדי להגיע למסקנות המדויקות ככל הניתן, יש לאסוף כמה שיותר נתונים הרלוונטיים לפעילות החברה בשוק ואף נתונים הקשורים למתחרים.

זאת בכדי ליצור השוואה ולבחון את מצב החברה לעומת המתחרים. בנוסף, ייעשה שימוש בשיטות להערכת שווי – שיטת המכפיל, שווי נכסי, היוון תזרים מזומנים ועוד. ניתן לבחור בשיטה אחת בהתאם למסקנותיו של היועץ, או לשלב בין שיטות להשגת תוצאות מדויקות.

על המסמך לשקף את פעילות החברה ככל האפשר

למען האמת, הערכת שווי אינן יכולות להיות מדויקות במאת האחוזים, מכיוון שהחברה כל הזמן נמצאת בתנודות ובשינויים כך שגם בעת המעמד המשפטי, מתקיימים שינויים שדורשים עדכון. המסמך חייב לשקף באופן הוגן וסביר את שווי פעילות החברה, עד למועד העריכה שלו. הוא ישקף מחקר שוק, תחזיות כלכליות, הנחות יסוד ופרטים חשובים אחרים שהופכים אותו למהימן והגיוני. את כל אלו אורי דהן ושות' יחקרו באופן שיטתי ומעמיק בכדי ליצור גם עבורכם את מסמך הערכת השווי האמין והמקצועי ביותר, עליו יוכלו להגן מול מערכת המשפט ולהעביר אותו בקלות דרך עיניהם הביקורתיות של גורמים שונים שיעיינו בו לאורך התהליך.