Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

חוות דעת כלכליות לבתי משפט ולתהליכים משפטיים ולנושאים נוספים

 • ניסיון רחב ומגוון, של כ- 25 שנה, בהכנת חוות דעת כלכליות ועסקיות לבתי משפט ולהליכי גישור, פישור וכד',
 • ניסיון רב בהופעה בבתי משפט ובהליכים משפטיים כעד מומחה כלכלי מקצועי,
 • חוות הדעת הכלכליות נעשות עבור בתי משפט ו/או עבור הצדדים המתדיינים ועורכי הדין של הצדדים,

  תחומי חוות הדעת שאנו מכינים נפרסות על מגוון תחומי כלכלה וכספים וכוללות:

  * חוות דעת כלכליות בתחומי נזיקין – אפיון כלכלי של נזקים וקביעת גובה הנזקים כתוצאה מהפרות הסכמים,חוות דעת כלכליות בתחומי נזיקין – אפיון כלכלי של נזקים וקביעת גובה הנזקים כתוצאה מהפרות הסכמים, אובדן רווחים ונזקים כלכליים אחרים, ישירים ועקיפים, מחלוקות כספיות וכלכליות מורכבות ועוד,

  * חוות דעת כלכליות בנושאי משפחה וגירושין, פרוק שותפות ואיזון משאבים, אקטואריה, הערכת שווי מוניטין, הערכת שווי נכסי קריירה,

  * חוות דעת כלכליות בתחום שווי חברות, עסקים ופרויקטים, מיזוגים ורכישות, בתחומי כדאיות כלכלית והיתכנות כלכלית,

  * חוות דעת כלכליות בנושאים של תהליכי כינוס ופירוק חברות, תכניות הבראה,

  * חוות דעת כלכליות בנושאי קביעת גובה פיצויים בגין תאונות, אבדן חיים, אובדן כושר השתכרות,

  * חוות דעת כלכליות בכל הקשור בקביעת פיצוי ראוי בגין תביעות ביטוח,

  * חוות דעת כלכליות בנושאי קביעת שיעורי היוון ראויים להיוון (שווי נכסים ועסקים, פיצויים בגין נזיקים),

  * חוות דעת כלכליות בנושאי אומדן שווי קניין רוחני,

  * חוות דעת למתכננים פיזיים, בנושאים של הכנת פרוגראמות לשימושי קרקע, אפיון וקביעת השימוש באופטימאלי בנכס, קביעת תמהיל שימוש אופטימאלי בקרקע, תקצוב פרויקטים, שיטות עדיפות לגיוס הון ועוד,

 • במקרים רבים חוות הדעת שהוכנו על ידנו, סיפקו בסיס טוב לפסיקה חיובית ללקוחותינו, בנושא חוות הדעת.

    לדוגמאות לחוות דעת  כלכליות ועסקיות לבתי משפט ולהליכי גישור, פישור – לחץ כאן