Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

חוות דעת לבתי משפט, להליכים משפטיים וליווי הליכים משפטיים

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

להלן מגוון דוגמאות לחוות דעת מומחה – בנושאים כלכליים ועסקיים, שהוגשו לבתי משפט, להליכי בוררות, פישור וגישור ולליווי ליכים משפטיים:

 1. הערכת נזק כלכלי עקב אי הפעלת סניף של רשת מזון קמעונאית
 2. חוות דעת על גובה הנזק שנגרם על ידי מוכרת שלד בורסאי, לרוכשת
 3. חוו"ד כלכלית בעניין בקשה להקפאת הליכים והסדר נושים
 4. סיכומי התביעה – פרק כלכלי – תביעת יבואנית מותג מוביל בישראל על ידי יבואנית מקבילה
 5. תביעה ייצוגית – חוות דעת על הפליית מחירים
 6. חוות דעת על גובה נזק שנגרם לחברה עקב ביטול עסקה
 7. חוות דעת להערכת רווחים שנמנעו בפרויקט נדל"ן להקמת 160 יחידות דיור צמודות קרקע
 8. חוות דעת להערכת רווחים שנמנעו עקב אי הפעלת חוף ים
 9. חוות דעת כלכלית בעניין פירוק שותפות ואיזון משאבים
 10. חוות דעת להערכת נזקים שנגרמו עקב מניעת פעילות עסקית
 11. חוות דעת על גובה הנזק שנגרם לבעלים עקב הפסקת פעילות מינימרקט
 12. חוות דעת על יתרת חוב לבנק למשכנתאות