Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

המשרד צבר ידע וניסיון במגוון רחב של עבודות
מול מאות לקוחות מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי.

להלן אפיון כמותי להתפלגות פעילות המשרד בחתכים שונים.
בתחתית העמוד קישור לרשימות מייצגות של לקוחות / עבודות מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי (קובצי PDF):

יש להמתין מעט לעליית הרשימות המייצגות של הלקוחות (כיוון שלצורך הטעינה נפתחת במקביל תוכנת PDF)