Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

מבחני התכנות, בדיקות כדאיות, דוחות אפס ופרוגראמות כלכליות

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

 1. דוח אפס ובחינת חלופות לשימושים בקרקע
 2. בדיקת כדאיות כלכלית, דו"ח אפס
 3. מיזם התחדשות עירונית (פינוי בינוי), בדיקת כדאיות כלכלית, תוכנית עסקית, דו"ח אפס
 4. סקר התכנות ובדיקת כדאיות כלכלית להקמה והפעלת פרויקט דיור מוגן
 5. בחינת חלופות לשימושי נכס נדל"ן – בדיקת כדאיות
 6. תוכנית עסקית ובדיקת כדאיות בענף המלונאות
 7. אטרקציה תיירותית – פרוגראמה ובדיקת היתכנות כלכלית
 8. דיור מוגן – אפיון כדאיות כלכלית
 9. פרוגרמה, בדיקת כדאיות כלכלית ותכנית עסקית – מרכז לאופני הרים
 10. דוח אפס ובדיקת כדאיות כלכלית לפיתוח מתחם נדלן
 11. פרוגרמה כלכלית לפיתוח פעילות מזיאון בדרום הארץ