Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

עבודות אסטרטגיות, עבודות מחקר וסקירות ענפיות ועבודות שונות

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

 1. סקירת מדיניות לאומית בסיוע לעסקים קטנים – במסגרת פרויקט אזורי במימון האיחוד האירופי – 2008 (אנגלית)
 2. תוכנית אב כלכלית לפיתוח החקלאות למועצה האזורית XXX
 3. ביטקוין – מטבע או סחורה? (חוות דעת מקיפה לתחום הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים בכלל)
 4. רשת ציבורית חברתית ארצית – תוכנית אסטרטגית לפיתוח עסקי להפנמת יתרון לגודל
 5. סקירה ענפית והתכנות שיווקית להקמת מרכז רפואי / בית חולים
 6. בחינה כלכלית של שחיקת כספי מימון המפלגות
 7. בחינת התרומה הכלכלית של מעבר יחידות ממשלתיות לירושלים – לכלכלת העיר
 8. סקירת מדיניות לאומית בסיוע לעסקים קטנים – במסגרת פרויקט אזורי במימון האיחוד האירופי – 2006 (אנגלית)
 9. הקמת זיכיון רשתי במדינת ישראל לרשת בינלאומית
 10. מצגת ליום עיון בנושא עדרי צאן לחלב
 11. צריכת בירה בישראל – סקירה ענפית וניתוח שוק (אנגלית)
 12. בדיקת נאותות – חברה לייבוא ושיווק מיכון משרדי
 13. בחינת סוגיית הדיירות המוגנת בישראל – תמצית הדוח מסכם