Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

תכניות עסקיות, מבחני כדאיות כלכליים, מגוון עבודות כלכליות ופיננסיות

  • ידע וניסיון רב שנים בהכנת מגוון תכניות עסקיות ואסטרטגיות בתחומי המשק השונים,
  • התכנית העסקית הינה כלי מהותי לתכנון והתווית דרך עסקית להמשך ההתפתחות העסקית,
  • התוכנית העסקיות והאסטרטגיות משמשות לתכנון ולבחינת מהלכים לפיתוח עסקי ולמימון הפיתוח העסקי וכוללות לרוב את הרכיבים הבאים: ניתוח הסביבה העסקית, אמידת הפוטנציאל העסקי, בחינת חלופות עסקיות להתפתחות, התווית אפיקי פעילות עסקיים, בחינת קווי המוצרים והשירותים ואפשרויות פניה לשווקים חדשים, בניית מודלים פיננסים המסייעים בקבלת החלטות, הגדרת מודל פעולה עסקי נכון להגדלת ההכנסות והרווחים, גיוס אשראי ומשקיעים ועוד,
  • התכניות העסקיות שהוכנו במשרדנו נפרסות על מגוון ענפי המשק, לרבות מסחר, שירותים, תעשיה, כספים, הייטק, חקלאות, ועוד.
  • חוו"ד כלכליות עסקיות על חברות ופרויקטים לגופים מוסדיים ופרטיים,
  • ניסיון רב וידע מקיף בעריכת מבחנים ובדיקות כדאיות כלכלית ומבחני היתכנות כלכלית, הערכה פיננסית לכדאיות השקעות, ליווי הליכי השקעות מורכבות,
  • תמחור הון ובחינה מימונית של רמות סיכון בהשקעות ופרויקטים מגוונים,
  • במשרדנו נערכים בדיקות כדאיות הן עבור הסקטור הפרטי והן עבור הסקטור הציבורי, בו בדיקות הכדאיות מורכבות יותר, שכן בשונה מהסקטור הפרטי המתמקד במקסום רווחים, לסקטור הציבורי נקודות ראות מאקרו כלכליות מגוונות שמטרתן שיפור הכלכלה בפרמטרים של תוצר, תעסוקה, אבטלה, גביית מס, שיפור ופיתוח כלכלי כלל משקי ועוד,

דוגמאות לתכניות עסקיות, מבחני כדאיות כלכליים, וכד'