Open/Close Navigation

אורי דהן ושות'יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון

תמריצי מדינה

משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים, טושטשו פרטים מזהים ובמרבית העבודות הוצגה רק תמצית המנהלים.
אין לעשות שימוש בחומר המוצג באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מ"אורי דהן ושות', יעוץ כלכלי ועסקי, השקעות וגיוס הון".

להלן דוגמאות לתמריצי מדינה לסקטור העסקי, הכוללות בקשות למפעלים מאושרים, בקשות לקרן לעידוד השיווק לחו"ל ובקשות למדען הראשי.

  1. מפעל פלסטיק – בקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר
  2. מפעל לייצור מזון ללא גלוטן – בקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר במסלול חלופי
  3. הליכי ולידציה בפיתוח – בקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר במסלול תעסוקה
  4. בקשה לקבלת מעמד מוזיאון לצרכי תקצוב – לפי חוק המוזיאונים
  5. ייצור צמחי פטנט – בקשה לקבלת מפעל מאושר במסלול חילופי
  6. מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בכח העבודה נמוך